Enginyeria del programari i desenvolupament d'aplicacions

Enginyeria del programari i desenvolupament d'aplicacions

Per a una empresa o autònom, el programari és un mitjà auxiliar que intervé, de manera més o menys indirecta, però sovint imprescindible, en la seva gestió i cada vegada més en el seu procés productiu.

L’enginyeria del programari comprèn les tècniques, mètodes i eines que es fan servir, en diverses etapes, per a produir un programari segons estàndards de qualitat.

Sempre que sigui possible resoldre les necessitats de gestió d'un client emprant programari lliure que es pugui adaptar amb un esforç reduit, recomanarem aquesta opció, ja que emprendre un desenvolupament a mida és com reinventar la roda i totalment ineficient, representant a més un cost elevat pel client.

Quan, després de dur a terme una recerca exhaustiva en els repositoris de programari lliure, no és possible trobar una solució adient, llavors es fa necessari dissenyar un projecte de desenvolupament de programari, emprant les tècniques de l'enginyeria del programari, des de les més clàssiques (cicle de vida iterariu incremental) fins a les més innovadores (scrum i metodologies àgils de gestió de projectes). Tot depèn del volum, de l'abast del programari i de l'equip de programadors que l'han de desenvolupar.

A HCA tenim experiència desenvolupant programari amb els següents llenguatges i plataformes (frameworks)

  • Java i J2EE sobre Tomcat i Jboss
  • .Net sobre Windows Server
  • Delphi sobre Windows
  • Php i Apache
  • Drupal 7